Тъкачно производство

Суровите тъкани се произвеждат от разнообразен асортимент прежди: класически/кардни/, единочки, двойки и безвретенни с дебелина от 20 тех до 72 тех. Съставът е 100% П, П/ПЕ 33/67 и 50/50 в гама на сплитков асортимент: лито, кепър 2/2, 1/3, атлаз, панама и др. Площната маса варира от 70 до 260 гр/кв.м. Ширините на тъканите са от 90 до 300 см.

Тъкачното производство е структурирано в три основни производстводствени участъци и спомагателно-обслужващи звена.

  • Участък 1 - Подготовка на основите и вътъка
  • Участък 2 - Скробване на "Зукер-Мюлер" Германия
  • Участък 3 - Тъкане на станове Picanol GTM 220-2 и CTB 180-2


70% от суровите тъкани са за собствени нужди/дообработка в апретуро-щампово производство/, а 30% - за износ.