За фирмата

Географско положение
“Вратица - Враца” АД е разположена на  площ от 165 000 кв.м. в индустриалната част на гр. Враца, отстояща на 110 км. от гр. София. На площадката на предприятието са разгърнати три производствени цеха, девет складови сгради, един магазин и административна сграда.

“Вратица - Враца” АД е едно от най-големите текстилни предприятия в България с пълен технологичен цикъл: тъкане, багрене и конфекция.

История
Строителството на предприятието започва през 1960 г. През 1963 г. са завършени и въведени в експлоатация предачното и тъкачното производсто, през 1967 г.е въведен в действие апретуро-щамповия цех. През 1970-71 г. се извършва разширение на предачното и тъкачно производство. След този период са доставяни отделни машини или групи от машини, като по-значителните инвестиции са извършени при доставката на технологичната линия за безвретенно предене, монтирана в периода 1988-1990 г., тъкачните станове GTM 20-2N - 24 бр. на фирма Picanol, Белгия, доставени през 1988 г. Шевното производство е оборудвано със съвременни машини, монтирани в периода 1987-1992 г.

“Вратица - Враца” АД е член на Търговско Промишлената Палата и притежава еко сертификат Oeko-Tex Standard 100.